KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1961/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 425/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ดำเนินการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 2.ดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประสานงานกับผู้บริหารคณะฯ กับกลุ่มวิชา และบุคลากรงานบริการการศึกษา 4. พิาจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th