KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 3/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจจำปี 2558



วัตถุประสงค์ :ด้วยสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจจำปี 2558 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ทั้งสองท่านตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณของพยาบาลแมคคอร์มิคให้ดำเนิชีวิตด้วย "น้ำใจไมล์ที่สอง" เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความรัก และความชื่นชมยินดี ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามขององค์กร ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการนมัสการพระเจ้าฯ ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการนมัสการพระเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

รายนาม :
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th