KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 140/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตสื่อภาพยนต์แนะนำสภาการพยาบาล โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อแนะนำสภาการพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะจ้างผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ ในการดำเนินงานดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 ข้อ 21(1) จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 30(5) และ (7) แห่งระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 3. แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

รายนาม :
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 4. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 3. มีหน้าที่ดำเนินการตรวจการจ้างตามข้อ 59 แห้งระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนเสร็จภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th