KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 86/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 1.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพโดยใช้หลักฐานทางวิชาการและการจัดการความรู้ 1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และระบบสารสนเทศ 1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้บุคลากรด้านสุขภาพและการสร้างเครือข่ายสู่การปฏิรุปการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ 1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและประเมินผล 1.5 คณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21

รายนาม :
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะอนุกรรมการตาม ข้อ 1. มีหน้าที่

2.1 ดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากร ด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ด้านพยาบาลศาสตร์

2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ และสภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 21 เมษายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th