KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศธ 6392(6)/ว1454
เรื่อง (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่วัตถุประสงค์ :เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรราา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นราชสดุดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ให้ทรงมรพระพลานามันสมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2551 จึงแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th