KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1338/2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ :                 ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น

                 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้                       

รายนาม :
กระบวนวิชาบทบาทหน้าที่และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
กระบวนวิชาการสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กระบวนวิชาจิตวิทยาทั่วไป
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
กระบวนวิชาสังคมและมนุษย์วิทยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กระบวนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กระบวนวิชาระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กระบวนวิชาระบบการจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กระบวนวิชาความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กระบวนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th