KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1296/2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1151/2558 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้ว นั้น                 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
6 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชากฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาจิตวิทยาทั่วไป
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อาจารย์ผู้สอน
6 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อาจารย์ผู้สอน
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ผู้สอน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อาจารย์ผู้สอน
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาสังคมและมนุษย์วิทยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาระบบการจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาการช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ผู้สอน
6 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 2
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อาจารย์ผู้สอน
3 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยทารกและเด็ก
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
 


หน้าที่ :                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th