KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1215/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 482/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมานั้น

                 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
19 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
20 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
21 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
22 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
23 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
24 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
25 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการและเลขานุการ
26 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มี ประสิทธิภาพ
3. กำหนดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6. จัดทำรายงานประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ CMU-EdPEx และสภาการพยาบาล

                       ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th