KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1165/2558
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1452/2557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมานั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
10 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
11 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
14 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
15 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2. ดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การศึกษาของทุกกระบวนวิชา
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
5. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา
6. วางแผนและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของนักศึกษา
7. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

                      ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th