KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 216/2558
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ภัคจิรา ใจมั่นวัตถุประสงค์ :                ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอาจารย์ผู้ช่วย คือ นางสาวภัคจิรา ใจมั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์สำหรับการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช้างเผือก นั้น

                เพื่อให้เตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “ครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ภัคจิรา ใจมั่น” ประกอบด้วย

               

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยงทางคลินิกเพื่อฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ครูพี่เลี้ยง
 
ครูพี่เลี้ยงทางคลินิกเพื่อฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  ครูพี่เลี้ยง
 
ครูพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำให้ความรู้กระบวนการทำวิจัย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ครูพี่เลี้ยง
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ครูพี่เลี้ยง
 


หน้าที่ : โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง

                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th