KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2288/2557
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง อมรรัชช์ งามสวยวัตถุประสงค์ :                ตามที่กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง อมรรัชช์ งามสวย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารฯ ซึ่งกลับจากลาศึกษาต่อ ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2557 นั้น                 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า เป็นครูพี่เลี้ยง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง อมรรัชช์ งามสวย โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง                       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง อมรรัชช์ งามสวย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th