KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 276/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2546 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2547 ณ คระพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
19 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
20 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
21 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
22 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
23 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
10 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
12 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
13 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
14 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
18 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
19 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
6 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการ
7 .  นางสาวพิชามญชุ์ กิ่งแก้ว  กรรมการ
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
3 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
7 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
8 .  นางวนิดา สังขรัตน์  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2546 เป็นด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ .2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังตอไปนีเป็นคณะกรรมการดำเนินจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th