KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1864/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 - 2560วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 608/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 - 2558 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้ครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 - 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดมินตัน
1 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬากรีฑา
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาตกปลา
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโบว์ลิ่งและฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแอโรบิก
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาว่ายน้ำ นางจินตนา วงศ์ประเสริฐ
 
กรรมการกีฬาวอลเลย์บอลและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทเบิลเทนนิส
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th