KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1850/2558
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1865/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558 ตลอดจนเพื่อให้มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและ การบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 จึงขอแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์ เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เพิ่มเติม

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1865/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

สั่ง ณ วันที่ : 20 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th