KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1711/2558
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร กรรมการ

2. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ กรรมการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช กรรมการรายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการ ดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สั่ง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th