KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2102/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์จะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ: การทำงานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ (Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการพยาบาล พยาบาล และบุคลากรสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการและเลขานุการ
6 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
6 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวิจัยและบริการวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
12 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
13 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
14 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการนำเสนอในห้องประชุมย่อยแบบ workshops/forums/presentations และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
14 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัด doctoral forum
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
8 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
9 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
10 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
11 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
12 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
13 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
9 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
7 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
8 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
9 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
10 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
6 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำ Daily Newsletter
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th