KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2102/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์จะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ: การทำงานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ (Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการพยาบาล พยาบาล และบุคลากรสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ
6 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
8 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
12 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวิจัยและบริการวิชาการ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
10 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการนำเสนอในห้องประชุมย่อยแบบ workshops/forums/presentations และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
10 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
5 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
7 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัด doctoral forum
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
8 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
9 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
7 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
8 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
9 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
9 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
11 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
15 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
16 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
4 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
5 .  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
8 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
9 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
10 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
2 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
6 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำ Daily Newsletter
1 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th