KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2068/2558
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1464/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรที่คณะฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “สมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560”ประกอบด้วย

รายนาม :
สมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/2558-2560
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  Member
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  Member
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  Member
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  Member
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  Member
6 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  Member
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  Member
8 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  Member
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  Member
10 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  Member
11 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  Member
12 .  นางนงนุช ไชยยศ  Member
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
3. นำเสนอประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณบดีและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์
4. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้อาจารย์และบุคลากรทราบ
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th