KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2046/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 465/2556ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  ประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  รองประธานกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
19 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
20 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
21 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
22 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
23 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
24 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางประไพ อินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th