KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1963/2558
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 200/2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 200/2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
18 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
19 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
20 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
22 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
23 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
24 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
25 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
26 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
28 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
29 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของคณะฯ

2. วิเคราะห์งานและอัตรากำลัง การวางแผนกำลังคน / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)
2.1 กำหนดกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามา (Procurement) การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement)
2.2 วางแผนและเตรียมบุคลากรในการเกษียณอายุราชการและการวางแผนจัดหากำลังทดแทน
2.3 การปฐมนิเทศและเตรียมบุคลากรใหม่ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานที่มอบหมาย

3. วางแผนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ
3.1 ส่งเสริมการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ของบุคลากร
3.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
3.3 กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนา และติดตามการนำความรู้และทักษะจากการพัฒนาฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

6. การพัฒนาสิ่งจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อการธำรงรักษาบุคลากร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
6.1 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
6.2 กำกับดูแลวินัย (Discipline) ในการทำงานของบุคลากร
6.3 ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) ในการทำงานของบุคลากร

7. จัดทำระบบข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th