KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2047/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1963/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เพิ่มเติม)”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของคณะฯ

2. วิเคราะห์งานและอัตรากำลัง การวางแผนกำลังคน / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)
2.1 กำหนดกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามา (Procurement) การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement)
2.2 วางแผนและเตรียมบุคลากรในการเกษียณอายุราชการและการวางแผนจัดหากำลังทดแทน
2.3 การปฐมนิเทศและเตรียมบุคลากรใหม่ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานที่มอบหมาย

3. วางแผนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ
3.1 ส่งเสริมการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ของบุคลากร
3.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
3.3 กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนา และติดตามการนำความรู้และทักษะจากการพัฒนาฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

6. การพัฒนาสิ่งจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อการธำรงรักษาบุคลากร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
6.1 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
6.2 กำกับดูแลวินัย (Discipline) ในการทำงานของบุคลากร
6.3 ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) ในการทำงานของบุคลากร

7. จัดทำระบบข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th