KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2103.2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการเพื่อการลดการสูบบุหรี่ที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์ :ตามที่ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จะได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเพื่อการลดการสูบบุหรี่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการเพื่อการลดการสูบบุหรี่ที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและเลขานุการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายเอกสารและประเมิน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและพิธีกร
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานห้องพัก
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
11 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th