KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1500/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  เลขานุการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตร ของที่ระลึกเกษียณและคำกล่าว
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดและจัดทำ CD
1 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการจัดมอบของที่ระลึก
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  นางชนกนันท์ ปันสม  กรรมการ
6 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
8 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
9 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
10 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
11 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
12 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
13 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
14 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
16 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
17 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
18 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
19 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลและประสานงานอาจารย์อาวุโส
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
9 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
14 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
3 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
8 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
11 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
6 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
12 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
13 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
14 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 สิงหาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th