KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1897/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL)) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1826/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำ ด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) Conference on Health Promotion) ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตร ของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders(APAHL)) เพิ่มเติม” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการดำเนินการฝ่ายอาหาร และสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th