KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1826/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL))วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-PacificAlliance of Health Leaders (APAHL) Conference on Health Promotion)ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย–แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL))” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประเมินผล และจัดทำรายงาน
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาหาร และสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th