KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1774/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ราย จะพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยขอให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ.2558 นั้น


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th