KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1582/2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1306/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาภายในชั้นปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของอาจารย์ประจำชั้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2551จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ประจำชั้น
4 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและ ระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th