KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 442/2555
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ช่วยตามภารกิจคณบดีวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่การบริหารงานของคณะฯ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 มาตรา 87 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 จึงขอมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยตามภารกิจคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบหน้าที่ในงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยภารกิจคณบดี ช่วยงานการบูรณาการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและช่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยภารกิจคณบดี ช่วยสนับสนุนสวัสดิการร้านค้า บ้านพัก หอพักอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค และด้านบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ผู้ช่วยภารกิจคณบดี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ช่วยคณบดี
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ผู้ช่วยคณบดี
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th