KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1956/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อชีวิต (Walk –Run- Bike for Life)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อชีวิต (Walk-Run- Bike for Life) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 06.00-10.00 น. ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสมทบการก่อสร้างอาคารหอพัก “55 ปี การศึกษาพยาบาล มช.” และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสนใจในการดูแล รักษาสุขภาพ โดยการออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนและสังคม ชุมชน

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการเดิน-วิ่งเพื่อชีวิต (Walk Run Bike for Life) ” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
11 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
12 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
13 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดิน-วิ่ง-ปั่น
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
12 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
13 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
14 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
15 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
16 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
17 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
18 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
19 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
20 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการและเลขานุการ
22 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  ประธานกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
8 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
9 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
10 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
11 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
12 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นายสามารถ ไคร้จักร์  กรรมการ
14 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
15 .  นางสาวอาภรณ์ หล้าคำปัน  กรรมการ
16 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
17 .  นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมการ
18 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสาวปัญญปัทม์ นุ่มนวล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจับหางบัตร
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
7 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
8 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
9 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  กรรมการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
8 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
9 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
8 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
12 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
13 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
14 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
15 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
16 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
17 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
18 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
19 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
20 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
21 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
22 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
23 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
24 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
25 .  นางประไพ อินตา  กรรมการและเลขานุการ
26 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการดำเนินงาน
หน้าที่
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วางแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด ดูแลติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน้าที่
- จัดทำบัตร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทาง
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
หน้าที่
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และจัดทำแผนผังเดินภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตใช้ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน
และประสานงานกับหน่วยรักษาความปลอดภัยในการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางเดิน
- จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
หน้าที่
- จัดเตรียมพิธีการและพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ และดูแลความเรียบร้อย
- ต้อนรับและดูแลผู้มีเกียรติที่มาเป็นประธานเปิดงาน
- จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมกำหนดการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
หน้าที่
- ต้อนรับและดูแลประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดิน-วิ่ง-ปั่น
หน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเดิน
- จัดเตรียมผู้ประจำแต่ละจุดเดินและจัดทำป้ายสัญญลักษณ์เส้นทางในแต่ละจุด
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่
- จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงาน และรอบๆ บริเวณที่เดิน รวมทั้งบันทึกภาพวิดีโอตลอด
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
หน้าที่
- ติดต่อและประสานงานกับบริษัทฯเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับแจกรางวัล
- จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
หน้าที่
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดหาซุ้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย เพื่อมาไว้ในงาน
- จัดหาน้ำดื่มและอาหารว่าง แจกผู้เข้าร่วมงานและประจำแต่ละจุด
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจับหางบัตร
หน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการเพื่อขอรายชื่อหน่วยงานและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
- จัดทำบัตรเพื่อจับฉลากหางบัตรและมอบของรางวัลโดยประสานงานกับฝ่ายจัดหาของรางวัล
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
หน้าที่
- จัดบูธให้ความรู้และบริการในการสร้างเสริมสุขภาพ
- การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นผลดีของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
หน้าที่
- จัดทำแบบประเมินผล
- แจกแบบประเมินผล รวบรวมและสรุปผลการประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
หน้าที่
- ประมาณการจากแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอประธานกรรมการ
- รับเงินสนับสนุนจากการจำหน่ายบัตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ล่วงหน้าและวันที่จัดโครงการฯ
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานสนับสนุน
- สรุปรายรับ-รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
หน้าที่
- จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขอใช้พื้นที่
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/ มหาวิทยาลัย
- จัดทำหนังสือเชิญอธิการบดี ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
- ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่ายเสนอคณะกรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th