KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0559/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ



วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 049/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษได้ดำเนินงานครบวาระแล้ว เพื่อให้ การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
10 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
11 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
12 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
13 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
14 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
15 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
16 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
17 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
18 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วางแผนการดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และกิจการพิเศษ ให้สอดคล้องตามนโยบาย พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษตามแผน
3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
4. จัดทำข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ ทุก 2 เดือน ผลิตสื่อแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิดิทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะพยาบาลศาสตร์ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงในปีต่อไป
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th