KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0404/2559
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2125/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

เปลี่ยนแปลง

1. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย เดิม) ลาออก จากรองประธานกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้

2. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล กรรมการ
เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล)

3. จากเดิม อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
เป็น อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ กรรมการ

4. จากเดิม นางอนุสรา ต๊ะพรหม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น นางอนุสรา ต๊ะพรหม กรรมการ


เพิ่มเติม

1. แต่งตั้ง นางสาวศรัญญา ชัยแสง เป็น กรรมการ

2. แต่งตั้ง ดร.ธัชณกร ปัญญาใส เป็น กรรมการและเลขานุการรายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นายธัชณกร ปัญญาใส  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2125/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

สั่ง ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th