KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0197/2559
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1651/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากประธานกรรมการฯ มีความประสงค์ขอลาออก และกรรมการบางท่าน ได้เกษียณอายุราชการและลาออกจากงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1651/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
12 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
13 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิต การสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
2. ประสาน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไปตามแผนงาน
3. สร้างเสริมการพัฒนาวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไป อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
4. พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการสำหรับบุคลากรของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และบุคลทั่วไป
5. สร้างเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6. พิจารณาการศึกษาดูงาน การทำวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7. ร่วมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กในแต่ละปีงบประมาณ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาบ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th