KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0196/2559
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 019/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นประธานกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรมในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
12 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556

สั่ง ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th