KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0110/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPsวัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงและจัดทำคู่มือการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures; SOPs) ฉบับที่ 13.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ ให้ใช้กับวิธีดำเนินการมาตรฐานทั้งหมดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.จัดทำร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานที่อธิบายถึงวิธีการเตรียมหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งรูปแบบของแต่ละหลักเกณฑ์การทำงาน เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน ให้ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2.ปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน การแจกจ่าย และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างและแก้ไขหลักเกณฑ์ของผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทำงานภายใต้การควบคุมกำกับของเลขานุการคณะกรรมการฯ
3.จัดทำและต้องปฏิบัติตามแนวทางการสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด เมื่อมีการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th