KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0835/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 910/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ที่ปรึกษา
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
19 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
20 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
21 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
22 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
23 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
24 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
25 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
26 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
27 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
28 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
29 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์

ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสานเชิงนโยบายกับผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
4. ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารของคณะฯ

กรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน และร่วมผลักดันให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน
2. ติดตามและตรวจสอบการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
3. เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน
4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ครอบคลุมความรู้ที่เป็นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการในองค์กร

กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
2. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ และร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

เลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุม
3. บันทึกและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
4. ประสานกับประธาน กรรมการและคณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th