KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 0834/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่0192/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานคณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  คณะทำงาน
5 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  คณะทำงาน
10 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
11 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงานและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการและการนำสู่สากล
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0192/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th