KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 827/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.49 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารที่พักคณะพยาบาลศาสตร์ และจัดหาทุนในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและบริการด้านการพยาบาล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดเตรียมการพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายแจกซองผ้าป่าและติดตามซองผ้าป่า
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
20 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
25 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
29 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
30 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
31 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
32 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
33 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
34 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
35 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
36 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
37 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
38 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
39 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
40 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
41 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
42 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
43 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำต้นผ้าป่าและกล่องทำบุญ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
10 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
11 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเปิดซองผ้าป่า กล่องทำบุญและนับยอดเงินบริจาค
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการดำเนินงาน
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วางแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด ดูแลติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายแจกซองผ้าป่าและติดตามซองผ้าป่า
- ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส อาจารย์และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าเพื่อแจกซองทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
- ติดตามซองทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นระยะ ๆ และนำส่งให้ฝ่ายเหรัญญิก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทาง

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายจัดทำต้นผ้าป่าและกล่องทำบุญ
- จัดทำต้นผ้าป่าและจัดหากล่องรวบรวมเงินทำบุญ
- จัดตั้งต้นผ้าป่าและกล่องทำบุญไปตามสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
- ติดตามและดูแลกล่องทำบุญและรวบรวมส่งให้ฝ่ายเหรัญญิกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเปิดซองผ้าป่า กล่องทำบุญและนับยอดเงินบริจาค
- เปิดซองผ้าป่าและกล่องทำบุญ
- นับเงินบริจาคจากซองผ้าป่าและกล่องทำบุญ
- สรุปยอดเงินบริจาคจากซองผ้าป่าและกล่องทำบุญในการเปิดแต่ละเดือน
- สรุปยอดรวมเงินบริจาคทั้งหมดของการจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
- รับเงินทำบุญจากผู้บริจาคและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งมาล่วงหน้า และในวันทำพิธี
- รับเงินจากการเปิดซองผ้าป่าและกล่องทำบุญ ที่คณะกรรมการฝ่ายเปิดซองผ้าป่า กล่องทำบุญและนับยอดเงินบริจาคนำมาให้ทุกเดือน และในวันทำพิธี
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคและหน่วยงานสนับสนุน
- สรุปรายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน
- สรุปรวมยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาค ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- จัดทำหนังสือเชิญชวนร่วมบริจาคไปยังสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th