KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 794/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016(เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 2102/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยจะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ: การทำงานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ (Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการพยาบาล พยาบาล และบุคลากรสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร นางสาวนาดา ลัคนหทัย
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสุชาดา ชินโชติโสภณ  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
6 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  กรรมการ
12 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
14 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th