KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 774/2559
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบซ่อม)วัตถุประสงค์ :ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบชองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ (สอบซ่อม) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานประจำสนามสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานประจำสนามสอบ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการประจำสนามสอบ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการประจำสนามสอบ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการประจำสนามสอบ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
8 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
9 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
10 .  อาจารย์ ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  ผู้ควบคุมห้องสอบ
11 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  ผู้ควบคุมห้องสอบ
12 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
13 .  นางปุณณภา วิริยะ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
14 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
15 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
16 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
17 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
18 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
19 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th