KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 730/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการ ด้วย service mind”วัตถุประสงค์ : ด้วย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการ ด้วย service mind”ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และแพ Mountain Float เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการ ด้วย service mind” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสุชาดา ชินโชติโสภณ  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
2 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการสัมมนานอกสถานที่
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดเตรียมงานพิธีแสดงมุทิตาจิต
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประธานกรรมการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ร่างโครงการและประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
3. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
5. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
6. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
7. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
8. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ประสานงานการขอรถรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
3. ดูแล ต้อนรับ เสิร์ฟน้ำและอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร

กรรมการฝ่ายพิธีกร
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ

กรรมการฝ่ายเอกสาร
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. จัดกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กรรมการฝ่ายประเมินผล
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา

กรรมการฝ่ายประสานงานการสัมมนานอกสถานที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนาเพื่อจัดเตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กรรมการฝ่ายสถานที่แลหน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียม Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
3. จัดเตรียม Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วงพิธีแสดงมุทิตาจิต
4. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูป และถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ
5. จัดทำวิดีทัศน์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ/งานะโสตทัศนูปกรณ์

กรรมการฝ่ายจัดเตรียมงานพิธีแสดงมุทิตาจิต
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน
2. จัดเตรียมของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th