KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 562/2559
เรื่อง แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1151/2558 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตั้งประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ประธานกระบวนวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  ประธานกระบวนวิชา
 
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
 
ภาคการศึกษาที่ 3 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล ที่บ้านและในชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ประธานกระบวนวิชา
 
ภาคการศึกษาที่ 3 กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล ในสถานพยาบาล ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของประธานกระบวนวิชาทฤษฎี
1. นัดประชุมผู้สอน
2. จัดทำประมวลการสอนกระบวนวิชา
3. จัดทำตารางสอน
4. ปฐมนิเทศและแนะนำกระบวนวิชา
5. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
6. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหาการเรียน
7. รวบรวมข้อสอบ ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอน และจัดทำข้อสอบ
8. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (ตัดเกรด)
9. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน


หน้าที่ของประธานกระบวนวิชาปฏิบัติ
1. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา
2. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับฝ่ายบริการพยาบาล
3. ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำหอผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยประชุมในสัปดาห์แรก ระหว่างการฝึกปฏิบัติและสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ
4. ติดตามการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำหอผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยการร่วม conference กับนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง
5. พบนักศึกษากรณีที่มีปัญหา
6. พิจารณาความเหมาะสมการให้ลำดับขั้นกระบวนวิชา
7. ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th