KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 298/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนานักวิจัย เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกำหนดจัดโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
7 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
8 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการ
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นายธัชณกร ปัญญาใส  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
5 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
8 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
9 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
11 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
12 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
13 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
14 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
15 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
16 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
17 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  นายธัชณกร ปัญญาใส  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
9 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
10 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
11 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  อ.ลวิตรา เขียวคำ  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายของขวัญและของที่ระลึก
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1.จัดทำแผนผัง หมวดหมู่การแสดงนิทรรศการ จัดทำรายละเอียดของบูธนิทรรศการ ให้แก่ฝ่ายพิธีกร
2. ประสานงานกับสถาบัน/หน่วยงานที่จะมาจัดตั้งบูธนิทรรศการ
3. กำหนดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการภาคบ่าย
4. ประสานงานกับพิธีกรภาคบ่ายในการดำเนินกิจกรรม
5. เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดบูธนิทรรศการ
6. งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1. จัดเตรียมบอร์ด โต๊ะ เก้าอี้
2. จัดเวที กิจกรรม ห้องบรรยาย
2. จัดเตรียมห้องประชุม ห้องโถง อาคาร 2 และลานจอดรถ
3. ขนโต๊ะ เก้าอี้
4. จัดเตรียมสถานที่ และห้องประชุม
5. จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับวิทยากร 4 ท่าน
6. จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
7.งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.ติดต่อเชิญวิทยากร
2.ติดต่อและประสานกับวิทยากรได้แก่ แจ้งวัน เวลาและเอกสารการบรรยาย
3.ขอ CV วิทยากร เพื่อมอบให้ฝ่ายพิธีกร
4.ต้อนรับวิทยากร
5.ประสานกับฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ กรณีวิทยากรต้องการที่จอดรถ หรือรถรับส่ง
6.งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1. ดำเนินการในพิธีเปิดและการบรรยายภาคเช้า
2. ดำเนินการในพิธีการภาคบ่าย กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและนันทนาการ
3.ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดของบูธนิทรรศการที่ร่วมรายการจากฝ่ายนิทรรศการ
4.ติดต่อขอ CV วิทยากรจากฝ่ายวิชาการ
5.ประสานกับฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายนิทรรศการ
6. งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1.จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.จัดเตรียมอัดวิดีโอ
3.ถ่ายภาพห้องประชุม บูธนิทรรศการ
4.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ตามบูธนิทรรศการ
5.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ในห้องประชุม
6. งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตามคณะฯ
2.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
3.งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายของขวัญและของที่ระลึก
1.จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับวิทยากร และกิจกรรมในบูธนิทรรศการ
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1.จัดเตรียมสั่งอาหารกล่อง/อาหารว่าง
2.แจกอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าร่วมงาน/น้ำดื่ม
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1.จัดทำโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
3.จัดทำหนังสือ ได้แก่
3.1 หนังสือเชิญสถาบัน/หน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและฟังบรรยาย(รพ. 23 แห่ง, วิทยาลัยฯ 4 แห่ง, 5 คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ และ 1 สถาบัน, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.นครพิงค์เชียงใหม่, รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 และประธานกระบวนวิชาโครงการพัฒนาสุขภาพ
3.2 หนังสือเชิญนักวิจัยของคณะฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
3.3 หนังสือเชิญวิทยากร
3.4 จัดทำหนังสือขอ sponsor
3.5 จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ sponsor, หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ, ตอบขอบคุณวิทยากร
4. จัดทำหนังสืออนุมัติจากอธิการบดีฯ
5. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
6. สำเนาเอกสารแจกผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย (กรณีวิทยากรมีเอกสาร)
7. จัดหาและจัดเตรียมวัสดุ กระดาษเพื่อทำเกียรติบัตร
8. ประสานงานกับจัดเตรียมบอร์ด โต๊ะ เก้าอี้
9. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับสถาบัน/หน่วยงานที่เข้าร่วม จัดบูธนิทรรศการ
10. งานอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th