KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 154/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 0107/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์จะจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นที่การประเมินปัจจัยเสี่ยง การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะให้นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์เป็นกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

รายนาม :
กรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th