KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 053/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016)วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 4/ 2558-2560 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการ งานสานสัมพันธ์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  รองประธานกรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  รองประธานกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
8 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
10 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
11 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
6 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
7 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
10 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
11 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
12 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการ
13 .  นางสุชาดา ชินโชติโสภณ  กรรมการ
14 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
15 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
16 .  นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
8 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
9 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
10 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
11 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายซุ้มและของรางวัล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
7 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
8 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
9 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
10 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
11 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
6 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
7 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
9 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
10 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
11 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
12 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
7 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
8 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
9 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
11 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
12 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
13 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
14 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
15 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
16 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
17 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
18 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
19 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
20 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
21 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
11 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
12 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
13 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
14 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
15 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
16 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th