KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 046/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2558วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายวิชาการจะได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
10 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
20 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
22 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
23 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
27 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
28 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
29 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
31 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
32 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
33 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
34 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
35 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
36 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
37 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
38 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
39 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
40 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
41 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
42 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
43 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
44 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
45 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เลขานุการ
46 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เลขานุการ
47 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  เลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

ให้ข้อเสนอแนะ ประสานงานกับกลุ่มวิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีสโมสรนักศึกษา ประธานชั้นปี และตัวแทนฝ่ายวิชาการของนักศึกษา เพื่อกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th