KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2102/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามความนมาตรา 40 แบะมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
9 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
14 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
23 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
27 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
30 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
31 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
32 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดัง่อไปนี้
1. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาที่เปิดสอน ทุกภาคการศึกษา
2. รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะพยาบาลศาสตร์
3. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th