KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 864/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการ “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล” ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนมิถุนายน - 30 กันยายน 2559 ณ ลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8” โดยเฉพาะ Happy Money, Happy Family, Happy Society, Happy Heart และ Happy Relax รู้จักใช้จ่ายเงิน ออมเงินและการจัดการทางการเงิน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและวัฒนธรรมลานนา ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในที่ทำงานและในครอบครัว และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้างนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการจัดการตลาด
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
7 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
3 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสารและการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่กรรมการฝ่ายการจัดการตลาด

1. รับสมัครและพิจารณาผู้ประสงค์จำหน่ายสินค้า
2. จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า
3. ควบคุม ดูแล การดำเนินกิจกรรมของผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th