KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 933 / 2559
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 165 /2558 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ไปแล้ว เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ได้พ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีและไม่ได้รับการจ้างต่อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ อาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธมน วุทธานนท์

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ ที่จะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามแบบประเมินผลการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนในตำแหน่งที่กำหนด ตามที่แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557 โดยการประเมินเอกสารประกอบการสอน ให้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบคำขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 มิถุนายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th