KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1047/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1329/2557 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งวาระครบ 2 ปี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th