KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1864/2559
เรื่อง อนุญาตให้ลากออกและแต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2573/2555 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ได้เสนอขอลาออกจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 26 แห่งข้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2554 และข้อ 33 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผุ้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 จึง 1. อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ลาออกจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายนาม :
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้อำนวยการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 สิงหาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th