KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 02/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plusวัตถุประสงค์ :ตามที่ สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการประชุมวิชาการและการประชุทใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง การบริหารการพยาบาลในยุค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม 4G Plus ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร ซึ่่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากสถานบริการทางด้านสุขภาพและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพตนเองและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมบริหารการพยาบาลจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการฯ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  เลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
2 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่านสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th